Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Czynności notarialne, dokonane zgodnie z prawem przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim, a w języku obcym – przy pomocy tłumacza przysięgłego.

Zakres usług notarialnych

Przede wszystkim notariusz sporządza akty notarialne – przeważnie związane z przenoszeniem lub ustanawianiem praw do nieruchomości (darowizny, sprzedaż nieruchomości, ustanawianie odrębnej własności lokali, ustanawianie służebności i hipotek), z działalnością spółek (umowy spółek, ich zmiany, protokoły ze zgromadzeń wspólników), sprawami rodzinnymi (intercyzy, podział majątku, alimenty), oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (co do obowiązku zapłaty należności, co do obowiązku wydania nieruchomości, zwłaszcza w przypadku umów najmu i dzierżawy, w tym wydania lokalu oddanego w najem okazjonalny).

Usługi notarialne obejmują też prawne uregulowanie spraw związanych ze spadkami i dziedziczeniem, w szczególności: sporządzanie testamentów (w tym z zapisami windykacyjnymi), protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia, przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Pozostałe czynności wykonywane przez notariusza to:

  • sporządzanie poświadczeń (podpisów, dokumentów), wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów, 
  • przyjmowanie na przechowanie do depozytu notarialnego pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach informatycznych,
  • sporządzanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

kancelaria

Kontakt z notariuszem

W celu skorzystania z usług notarialnych prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z notariuszem lub pracownikami biura, którzy również udzielają szczegółowych informacji m.in. dotyczących przebiegu czynności, potrzebnych dokumentów, a także pobieranych przez kancelarię opłat.

Zachęcamy również do rozmów z notariuszem lub pracownikami biura na temat zamierzonych przez Państwa czynności notarialnych. Informacji dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela nieodpłatnie.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Korzysta także z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Jak zaznaczono wcześniej, miejscem, gdzie notariusz Kamil Wilgocki dokonuje czynności notarialnych, jest jego biuro notarialne w Szczecinie, przy czym czynności notarialne mogą być dokonane także poza Kancelarią Notarialną, jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.