Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Czynności notarialne, dokonane zgodnie z prawem przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim, a w języku obcym – przy pomocy tłumacza przysięgłego.

Przede wszystkim notariusz sporządza akty notarialne – przeważnie związane z przenoszeniem lub ustanawianiem praw do nieruchomości (darowizny, sprzedaż nieruchomości, ustanawianie odrębnej własności lokali, ustanawianie służebności i hipotek), z działalnością spółek (umowy spółek, ich zmiany, protokoły ze zgromadzeń wspólników), sprawami rodzinnymi (intercyzy, podział majątku, alimenty), oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (co do obowiązku zapłaty należności, co do obowiązku wydania nieruchomości, zwłaszcza w przypadku umów najmu i dzierżawy, w tym wydania lokalu oddanego w najem okazjonalny).

Notariusz zajmuje się także sprawami związanymi ze spadkami i dziedziczeniem, w szczególności: sporządza testamenty (w tym z zapisami windykacyjnymi), protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentów, akty poświadczenia dziedziczenia, przyjmuje oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Pozostałe czynności wykonywane przez notariusza to: sporządzanie poświadczeń (podpisów, dokumentów), wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowanie do depozytu notarialnego pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach informatycznych, sporządzanie projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, oraz wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów prawa.

kancelaria

Kontakt z notariuszem

W celu odpowiedniego dokonania czynności notarialnej prosimy o wcześniejsze skontaktowanie się z notariuszem lub pracownikami biura, którzy również udzielają szczegółowych informacji m. in. dotyczących przebiegu czynności, potrzebnych dokumentów, a także pobieranych przez kancelarię opłat.

Zachęcamy również do rozmów z notariuszem lub pracownikami biura na temat zamierzonych przez Państwa czynności notarialnych. Informacji dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela nieodpłatnie. Natomiast doświadczenie życiowe wskazuje, że nie zawsze „tani” sposób załatwienia sprawy, jest to pomysł „dobry”, a z kilku możliwych wariantów załatwienia sprawy, ten najlepszy dla Państwa, to nie koniecznie ten najtańszy.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Notariusz korzysta także z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Jak zaznaczono wcześniej, miejscem, gdzie notariusz Kamil Wilgocki dokonuje czynności notarialnych, jest jego biuro notarialne w Szczecinie, przy czym czynności notarialne mogą być dokonane także poza Kancelarią Notarialną, jeśli przemawia za tym ich charakter lub szczególne okoliczności.