Opłaty za czynności notarialne

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są w Kancelarii Notarialnej bezpłatnie.

Za dokonanie czynności notarialnych, przysługuje jednak notariuszom wynagrodzenie określone indywidualnie na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości [taksa notarialna (sierpień 2016)]. Wynagrodzenie dla notariusza określone w powyższy sposób nie obejmuje kosztów przejazdu (w przypadku dokonywania czynności poza biurem) i innych niezbędnych wydatków, poniesionych w związku z dokonaniem czynności. Jeżeli zależy więc Państwu na możliwie skorzystaniu z usług notarialnych na atrakcyjnych warunkach finansowych, warto osobiście stawić się w jego kancelarii.

Pomoc notariusza nie zawsze może być tania, jeżeli jednak strona czynności notarialnej nie może opłacić żądanego przez niego wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik w sytuacjach prawem przewidzianych pobiera niektóre podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i odprowadza je do I Urzędu Skarbowego w Szczecinie, właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej.

Jeżeli po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową i wpłaca ją na rachunek bankowy właściwego Sądu.

Kontaktując się z kancelarią, można uzyskać dokładniejsze informacje na temat wysokości pobieranych opłat w konkretnej sytuacji.