Opłaty za czynności notarialne

Informacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są w Kancelarii Notarialnej bezpłatnie.

Notariuszom, za dokonanie czynności notarialnych, przysługuje wynagrodzenie określone indywidualnie na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości [taksa notarialna (sierpień 2016)]. Wynagrodzenie dla notariusza określone w powyższy sposób nie obejmuje kosztów przejazdu (w przypadku dokonywania czynności poza biurem) i innych niezbędnych wydatków, poniesionych w związku z dokonaniem czynności.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie może opłacić żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik w sytuacjach prawem przewidzianych pobiera niektóre podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i odprowadza je do I Urzędu Skarbowego w Szczecinie, właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej.

Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawców daną opłatę i wpłaca ją na rachunek bankowy właściwego Sądu.