Czynności notarialne

kancelaria notarialnaZgodnie z obowiązującą ustawą notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Czynności notarialne, dokonane zgodnie z przepisami prawa, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim, a w języku obcym – przy pomocy tłumacza przysięgłego.

Co wchodzi w zakres usług notarialnych?

W zakresie świadczonych usług notarialnych notariusz przede wszystkim sporządza akty notarialne – przeważnie związane z przenoszeniem lub ustanawianiem praw do nieruchomości, z działalnością spółek, sprawami rodzinnymi, oświadczeniami o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (co do obowiązku zapłaty należności, wydania nieruchomości, zwłaszcza w przypadku umów najmu i dzierżawy, w tym wydania lokalu oddanego w najem okazjonalny lub instytucjonalny).

Usługi notarialne obejmują też prawne uregulowanie spraw związanych ze spadkami i dziedziczeniem, w szczególności: sporządzanie testamentów (w tym z zapisami windykacyjnymi), protokołów otwarcia i ogłoszenia testamentów, aktów poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeń spadkowych, przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Pozostałe czynności notarialne wiążą się między innymi z przyjmowaniem na przechowywanie do depozytu pieniędzy, dokumentów, danych na nośnikach informatycznych oraz papierów wartościowych.

Kamil Wilgocki – Notariusz w Szczecinie

W celu skorzystania z usług notarialnych warto skontaktować się wcześniej pracownikami biura, którzy również udzielają szczegółowych informacji m.in. dotyczących przebiegu czynności, potrzebnych dokumentów, a także pobieranych przez kancelarię opłat. Wszystkich wstępnych informacji notariusz udziela bezpłatnie. Działa jako osoba zaufania publicznego, korzystająca z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z usług notarialnych w Szczecinie, zapraszam do biura notarialnego, gdzie najczęściej są wykonywane czynności prawne. W szczególnych przypadkach mogą być one zrealizowane w ustalonym miejscu, np. wtedy, gdy osoba udzielająca pełnomocnictwa nie może osobiście pojawić się w kancelarii.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
5) sporządza poświadczenia;
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.