Opłaty za czynności notarialne

Długopis oraz kartkaInformacje dotyczące czynności notarialnych udzielane są w Kancelarii Notarialnej bezpłatnie.

Za dokonanie czynności notarialnych przysługuje jednak notariuszowi wynagrodzenie określone indywidualnie na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości taksa notarialna (marzec 2021). Wynagrodzenie dla notariusza określone w powyższy sposób nie obejmuje kosztów przejazdu (w przypadku dokonywania czynności poza biurem) i innych niezbędnych wydatków, poniesionych w związku z dokonaniem czynności.

Za wynagrodzenie należne notariuszowi strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie może opłacić żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Notariusz jako płatnik w sytuacjach prawem przewidzianych pobiera niektóre podatki (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn) i odprowadza je do I Urzędu Skarbowego w Szczecinie, właściwego ze względu na siedzibę Kancelarii Notarialnej.

Jeżeli po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosek o wpis do księgi wieczystej, wówczas pobiera od wnioskodawców opłaty sądowe i wpłaca je na rachunek bankowy właściwego Sądu.

Kontaktując się z Kancelarią, można uzyskać dokładniejsze informacje na temat wysokości pobieranych opłat w konkretnej sytuacji.

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że powyższe wynagrodzenie przysługuje notariuszowi nie tylko w przypadku podpisania aktu notarialnego, ale także wówczas, gdy zamawiacie Państwo określone czynności notarialne i w związku z tym notariusz przygotuje projekt aktu notarialnego – notariuszowi przysługuje wynagrodzenie także wtedy, gdy do podpisania samego aktu notarialnego nie dojdzie.