Czynności notarialne

kancelaria notarialnaZgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusz jest powołany do wykonywania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną lub są do tego zobowiązane. Czynności notarialne, dokonane zgodnie z prawem przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Przeprowadza się je w języku polskim, a w języku obcym – przy pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego. Korzysta także z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Jak zaznaczono wcześniej miejscem, gdzie notariusz Kamil Wilgocki dokonuje czynności notarialnych, jest jego Kancelaria Notarialna w Szczecinie, jednakże jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności lub charakter czynności notarialnych, mogą być one dokonywane również w innym miejscu.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych po zweryfikowaniu stanu prawnego danej sprawy. W tym celu należy nam dostarczyć oryginały odpowiednich dokumentów. Jeśli nie jest możliwe dostarczenie oryginałów dokumentów, należy wcześniej ustalić z notariuszem czy będzie można dokonać danej czynności bez niektórych dokumentów lub też w oparciu o ich kopie.

Abyście Państwo mogli się odpowiednio przygotować do skorzystania z naszych usług, nasze biuro notarialne udziela szczegółowych informacji m.in. dotyczących przebiegu czynności, rodzaju potrzebnych dokumentów, a także pobieranych przez kancelarię opłat.

Informacji dotyczących czynności notarialnych notariusz udziela nieodpłatnie.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
4) podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 1495);
5) sporządza poświadczenia;
6) spisuje protokoły;
7) sporządza protesty weksli i czeków;
8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.